Báo cáo thông tin quiz qua google sheet storyline 3

Cấu hình báo cáo kết quả bài kiểm tra storyline 3 qua gooogle sheet

XEM THỬ DEMO- PREVIEW

B1- Tạo các biến cần xuất bản qua google sheeet

B2- Vào google sheet để thêm code scrips

B3- Tạo triggers mã javascrips vào storyline 3…

B4- Xuất bản

Xem chi tiết trong tệp PDF

VIDEO HD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *