Phần mềm độc lập dùng để thiết kế bài giảng elearning với độ tương tác và tính sáng tạo cao.