Sản phẩm là các khóa học kỹ năng soạn giảng: Bài giảng điện tử, bài giảng e-learning và các phần mềm hỗ trợ dạy và học được hỗ trợ bởi giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy CNTT cho giáo viên và phần mềm dạy học.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Enter street adress here. Or any other information you want.

Nhập địa chỉ ở đây và thông tin nếu bạn muốn.